Informace o zpracování osobních údajů

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás informovali o tom, jak v ag. HAUL - Ing. Marek Hanuš (dále jen "naše agentura") v souvislosti s nabízením a organizováním dětských táborů, škol v přírodě a provozováním rekreačních středisek zpracováváme Vaše osobní údaje.

V tomto dokumentu Vám poskytneme informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Seznamte se prosím s těmito informacemi. Vaše případné dotazy zodpovíme na emailu haul@haul.cz nebo telefonicky na tel. číslech 602 699 771 a 775 77 22 23.

1. Úvodní informace

Naše agentura zpracovává za účelem plnění smluvních povinností vůči Vám Vaše osobní údaje. Smluvní vztah mezi Vámi a naší agenturou vzniká tím, že objednáte pobyt na dětském táboře, škole v přírodě či pobyt v rekreačním středisku. Toto zpracování provádíme přímo na základě platných právních předpisů. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů bychom Vám nemohli nabídnout a organizovat dětské tábory, školy v přírodě a umožnit pobyt v rekreačních střediscích.

Na základě Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje nad rámec zákonných povinností, a to pro účely informování a péče o zákazníky a cílenou nabídku pobytů na dětských táborech, škole v přírodě či v rekreačním středisku. Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Pokud se rozhodnete nám souhlas neposkytnout, mohou být námi poskytované další služby a cílená nabídka zákazníkům omezeny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat.

Informace zde uvedené se týkají též zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků, tj. takových, se kterými jsme dosud neuzavřeli smlouvu, avšak jsme s nimi v kontaktu na základě poptávkových formulářů, telefonických či emailových dotazů apod. 

2. Informace o správci osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Marek Hanuš, se sídlem Brandtova 3270/20, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 460 13 351.

3. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující zásady:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a transparentním způsobem
 • Vaše osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely
 • zpracováváme pouze přiměřené a relevantní osobní údaje, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijímáme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny
 • Vaše osobní údaje ukládáme ve formě umožňující Vaši identifikaci pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

4. Právní základ pro zpracování a účely zpracování osobních údajů

Jde zpravidla o situace, kdy jste povinni nám předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.

Vaše osobní údaje jsme dle zákona oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu k těmto účelům:

 • pro uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Jde zejména o organizaci dětských táborů, škol v přírodě a pobytů v rekreačních střediscích, včetně poskytování zákaznických a dalších služeb.
 • pro plnění našich právních povinností, zejména:

- účetní a daňové účely (např. vystavení faktury)

- uplatňování pohledávek

- řešení sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních a jiných sporů,

- splnění archivačních povinností.

2) Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Na základě Vašeho souhlasu může naše agentura zpracovat Vaše osobní údaje pro účely informování a péče o zákazníky a cílenou nabídku pobytů na dětských táborech, škole v přírodě či v rekreačním středisku. Jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti:

 • hloubkový monitoring chování zákazníků na webových stránkách naší agentury v souvislosti s nabízenými pobyty na dětských táborech, škole v přírodě či v rekreačním středisku
 • informování účastníků či jejich zákonných zástupců o průběhu pobytů na dětských táborech, škole v přírodě či v rekreačním středisku, při němž s Vaším souhlasem využíváme také fotografické snímky z pobytů
 • nabízení pobytů na dětských táborech, škole v přírodě či v rekreačním středisku; jde zejména o šíření informací o nabízených pobytech na dětských táborech, škole v přírodě či v rekreačním středisku, při němž s Vaším souhlasem využíváme také fotografické snímky z pobytů,, zasílání nabídek zaměřených konkrétně na individuální zákazníky, a to různými kanály, například formou tištěných letáků a brožur, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či prostřednictvím webových stránek.


5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména Vaše:

 • identifikační údaje (např.: jméno, příjmení, IČ a DIČ)
 • kontaktní údaje (např.: kontaktní adresy, emailové adresy, telefonní čísla)
 • údaje vznikající plněním závazků ze smluv (např.: doba trvání smlouvy, výše Vašich závazků, číslo bankovního účtu a údaje o platbách)
 • údaje o podobě (fotografické snímky).


6. Způsob zpracování osobních údajů

Naše agentura zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech naší agentury. Vaše osobní údaje zpracovávají zaměstnanci naší agentury a v potřebném rozsahu je mohou zpracovávat také třetí osoby. Před předáním osobních údajů třetím osobám s nimi uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které plní naše agentura.

7. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům naší agentury, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jejich pracovních povinností. Dále mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny třetím osobám. V případě, že se tyto osoby podílejí na zpracování osobních údajů, uzavřeme s nimi písemnou smlouvu, která obsahuje stejné povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které plní naše agentura. Vaše osobní údaje mohou být uloženy na serverech třetích osob, zejména poskytovatelů webhostingových služeb. Provozovatelé webhostingových služeb plní stejné povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které plní naše agentura.

8. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme průběžně, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou Vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje zlikvidujeme. Pro jednotlivé účely zpracování zpracováváme Vaše osobní údaje:

 • pro uzavření a plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje po dobu jednání o uzavření smlouvy a trvání smluvního vztahu; dále jsou osobní údaje obvykle využitelné po dobu 4 let
 • pro účetní a daňové účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy
 • pro účely uplatňování pohledávek a řešení sporné agendy zpracováváme osobní údaje po dobu trvání soudního sporu
 • pro splnění archivační povinnosti zpracováváme osobní údaje po archivační dobu stanovenou právními předpisy
 • pro účely informování a péče o zákazníky a nabízení pobytů na dětských táborech, škole v přírodě či v rekreačním středisku po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou osobní údaje obvykle využitelné po dobu 10 let.


9. Vaše práva

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od naší agentury potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, pak máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby, právu požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, možnosti vznést námitku proti zpracování a právu podat stížnost u dozorového úřadu.

b) Právo na opravu osobních údajů

Budou-li Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné, máte právo požadovat, aby je naše agentura bez zbytečného odkladu opravila.

c) Právo na výmaz

Máte právo požadovat, aby naše agentura bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, které zpracováváme, pokud:

 • již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány
 • odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů
 • jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů naší agentury či třetí strany a Vy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a Vy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem EU nebo ČR.

Právo požadovat výmaz osobních údajů však nemáte, pokud je zpracování osobních údajů naší agenturou nezbytné:

 • pro splnění právní povinnosti stanovené právem EU nebo ČR (např. povinnost úschovy účetních záznamů)
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší agentury.

d) Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud:

 • požádáte o opravu osobních údajů, a to na dobu, po kterou budeme ověřovat správnost osobních údajů
 • zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy
 • osobní údaje již nepotřebujeme pro stanovené účely zpracování, avšak Vy údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů naší agentury či třetí strany a Vy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, přičemž po dobu, kdy budeme posuzovat, jestli Vaší námitce vyhovíme, jsme povinni omezit zpracování osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost údajů

V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo jsou údaje zpracovávány na základě uzavření a plnění smlouvy s Vámi, máte právo získat od naší agentury Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo můžete uplatnit vedle práva na výmaz osobních údajů

f) Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely oprávněných zájmů naší agentury či třetí strany, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud tuto námitku vznesete, nesmí naše agentura dále osobní údaje zpracovávat, ledaže pro zpracování máme závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy či právy a svobodami, nebo ledaže osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a pokud námitku vznesete, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

g) Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodu zpracování osobních údajů, nemůžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

h) Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je oprávněn posoudit, zda Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy.

Způsob uplatnění Vašich práv

Vaše práva uvedená v bodech a) až g) výše můžete uplatnit u naší agentury písemně na adrese Ing. Marek Hanuš, Brandtova 3270/20, 400 11 Ústí nad Labem, emailem na haul@haul.cz nebo na tel. číslech 602 699 771 a 775 77 22 23.